(06)6897481 (06)6792090
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

學校概況

學校簡介 / 2023-10-23 / 點閱數: 3219

 1.本校校地0.7772公頃

 2.學籍編制(112學年度)    

年級 一年級 二 年級 三年級 四年級 五年級 六年級 合計
班級數 1 1 1 1 1 1 6
男生 10 10 7 4 8 5 44
女生 5 6 1 7 8 2 29
合計 15 16 8 11 16 7 73

  3.員額編制

職別 校長 主任 教師 護士 幹事 保全 總計
人數 1 2 9 1 1 1 15